Om Ørsta Næringskontor

Ørsta Næringskontor er ein kontaktbank for det lokale næringslivet og arbeider for auka utveksling av røynsler og kjøp/sal av tenester mellom lokale bedrifter. Ei viktig oppgåve for Ørsta Næringskontor er å sette næringssaker på dagsordenen.

Ørsta Næringskontor driftar Hoppid.no kontoret i Ørsta for kommunen. Hoppid.no er ei gratis teneste for deg som vil starte eiga verksemd, og det er eigne kurs som kan gi deg den kompetansen som du treng for å starte opp.

Næringskontoret held kontakt med kommunen, statelege etatar, finansinstitusjonar, forskningsinstitutt, skular og informasjonsbasar og skal være ein pådrivar i næringsaktuelle saker.

Ørsta Næringskontor har kunnskap om lokale føresetnader og utviklingspotensiale, og er eit knutepunkt ein kan vende seg til for å drøfte næringsaktuelle spørsmål.

Næringskontoret gir direkte rådgjeving om grunnleggande bedriftsøkonomiske forhold, både for eksisterande verksemder og nyetablerarar. 
 

Nettverk

Næringskontoret er ein del av fleire nettverk, og har eit tett samarbeid med Innovasjon Norge og Kunnskapsparken i Ålesund. Næringskontoret er og medlem i HSH.
 

Hoppid.no

Dei fleste kommunane i fylket har Hoppid kontor, og Næringskontoret har tett samarbeid med desse gjennom ei felles intranettløysing. Besøk Hoppid.no
 

Utviklingsforum – Hovden lufthamn

Næringskontoret er sekretariat for Utviklingsforum – Hovden lufthamn som vart oppretta i 2002 når Samf.dep. ynskte å legge ned Ørsta Volda lufthamn Hovden. Arbeidet for stadig betre tilbod ved Hovden er høgt prioritert for Næringskontoret, og Flyrutegruppa som består av 4 ordførarar og representantar for dei største offentlege og private verksemdene bedriftene på Søre Sunnmøre og næringsorganisasjonar i omlandet til Hovden lufthamn. Vi har ein god dialog med Widerøe og Avinor og gjennomfører mellom anna marknadsanalyser for å dokumentere behovet for auka kapasitet og fleire flyavgangar.
 

Kontaktpunktet Ørsta Volda

Næringskontoret er sekretariat for Kontaktpunktet. Les meir om Kontaktpunktet her.
 


ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


Støtteordningar innan landbruk og tiløleggsnøringar som lokalmat og reiseliv.

Næringskonferansen 2016

Planlegginga av Næringskonferansen for 2016 er allereide starta. Representantane i

Les meir

NÆRINGSKONFERANSEN 2015

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir