FRUKOSTSEMINAR

FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVA. TORSDAG 27. NOVEMBER PÅ HOTELL IVAR AASEN FRUKOST FRÅ KL. 08.00


Les meir

ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


Nytt Ørsta-album

No er nyaste Ørsta-album klart. Det er nummer 14 i rekka.
Om du manglar eit eller fleire av tidlegare Ørsta-album er det råd å supplere.

Ose - detaljreguleringsplan for delar av næringsområde ved Melsvegen - planframlegg til offentleg ettersyn

Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 04.11.2014 gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplan for delar av næringsområde ved Melsvegen ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Åmbø - detaljreguleringsplan for massetak/deponi - planframlegg til offentleg ettersyn

Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 04.11.2014 gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplan for massetak/deponi på Åmbø ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

ARKITEKTKONKURRANSEN EUROPAN 13

Open kontordag I DAG kl. 14.00 - 17.00 på rådhuset. Her kan du få informasjon og stille spørsmål om arkitektkonkurransen Europan.

Revidering av retningsliner for bompengar på private vegar - høyring

Samfunnsutvalet i Ørsta handsama i møte 28.10.2014 sak om framlegg til reviderte retningsliner for bompengar på private vegear.

Felles kulturmønstring for Ørsta og Volda

I 2015 vert det for fyste gong på over 20 år arrangert felles kulturmønstring for Volda og Ørsta. Arrangementet går av stabelen 25.januar i Ørsta kulturhus.

KULTURPRISEN 2014 - Ørsta kommune

Ørsta kommune sin kulturpris for 2014 går til Follestaddal Hornmusikk. Korpset har spelt ei viktig rolle i kulturlivet i Ørsta, og ikkje minst i Follestaddalen gjennom 70 år.

Høyring - Endring av vedtekter for kommunale barnehagar i Ørsta kommune

Framlegget er sendt til høyringsinstansane i tillegg til at den vert lagt ut på kommunen sine heimesider.

Frist for tilbakemeldingar er sett til 18.11.14.


NÆRINGSKONFERANSEN 2015

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir