ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


PÅBOD OM KOKING AV DRIKKEVATN - KOMMUNALT VASSVERK PÅ VARTDAL

Grunna flaumsituasjonen i Ljoselva er det problem med anlegg for desinfeksjon. Det er difor grunn til mistanke om bakteriar i drikkevatnet. Alt vatn til konsum må kokast i minimum 1 minutt. Vi beklagar ulempa dette måtte medføre.

Møte i samfunnsutvalet 19.08.2014

Grunna teknisk feil får vi ikkje lagt saklista til samfunnsutvalet på sin vande plass. Du finn den i lenka under.

Redusert opningstid

Seksjon for tekniske tenester vil fortsatt vere stengt for publikum og telefonar på onsdagar.

Har DU lyst å jobbe som støttekontakt?

Ørsta Kommune har til ei kvar tid behov for folk som har lyst til å ta på seg oppdrag som støttekontakt.

Mellombels trafikkregulering KV 57, Standalseidet

Det skal strekkast ny 420 kV-linje over Standalseidet. I samband med arbeidet vert farta på vegen KV 57 redusert forbi arbeidsstaden, og vegen blir stengt for all trafikk i kortare periodar utan nærare varsel. Arbeidet vil halde på frå og med 11. august til 8. september 2014.

TIDSPUNKT FOR SKULESTART 2014

Tabell som syner skulestart for grunnskulane og opplæringssenteret finn du her.

Støtte til merking og skilting av turruter i Ørsta !

Ørsta kommune ønskjer å informere lag og organisasjonar om at dei kan få økonomisk støtte til å merke og skilte turruter i friluftsområde i samsvar med nyleg utarbeidd retningsline. Kommunen kan dekke kostnadane etter søknad. Tilrettelegging for friluftsliv er ei viktig folkehelsesatsing, og i dette arbeidet ønskjer kommunen eit samarbeid med lag og organisasjonar.

Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - høyring

Regional konsekvensutgreiing for dei aktuelle tomtene for nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal er lagt ut på høyring.
For at høyringsdokumentet skal verte lett tilgjengeleg for innbyggjarane vert dei lagt ut på papir via kommunale servicekontor. Dokumenta er lagt ut på servicekontoret i Ørsta.

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir