Velukka konferanse!

Velukka konferanse!

20. mars vart Næringskonferansen Søre Sunnmøre arrangert for 2. gang. Og med neste full sal av deltakarar, vart konferansen ein suksess!


Les meir

ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


"Tidleg inn" - opplæringsprogram for søre Sunnmøre

Sjustjerna er i samarbeid med Regionalt opplæringsteam i gang med Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Søre Sunnmøre. Opplæringsprogrammet er kompetanseheving i høve til korleis ein kan kome i dialog med gravide og småbarnsforeldre om bruk av rusmidlar, psykiske problem og/eller vald. Målet med opplæringa er at kommunane får kompetanse slik at hjelp kan settast inn så tidleg som mogleg.

Osmarka 3 - varsel om planarbeid

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-2 og 12-8, samt kommunal planstrategi og vedtak i Ørsta formannskap den 20.08.2013 (sak 83/13) varslar Ørsta kommune oppstart av områdereguleringsplan for Osmarka 3.

Nytt informasjonsskriv frå Landbrukskontoret

Landbrukskontoret sender kvart halvår ut informasjonsskriv til gardbrukarar og skogeigarar i kommunen. Informasjonsskrivet vert sendt ut direkte på e-post og i posten. I tillegg legg vi skrivet ut på heimesida til kommunen, slik at den som vil kan lese og eventuelt skrive ut.

Driveplikt på jordbruksareal

Landbruksnemnda tok i sitt siste møte opp temaet jordleige. Nemda er oppteken av at alt jordbruksareal er i drift. Vi treng areala til produksjon av fôr og som beite for husdyr. Det kviler driveplikt på alt jordbruksareal - både den dyrka jord og innmarksbeita.

Støtte til merking og skilting av turruter i Ørsta !

Ørsta kommune ønskjer å informere lag og organisasjonar om at dei kan få økonomisk støtte til å merke og skilte turruter i friluftsområde i samsvar med nyleg utarbeidd retningsline. Kommunen kan dekke kostnadane etter søknad. Tilrettelegging for friluftsliv er ei viktig folkehelsesatsing, og i dette arbeidet ønskjer kommunen eit samarbeid med lag og organisasjonar.

Samfunnsutvalet - Møte 8.april 2014

Vi har tekniske problem med å få lagt ut sakspapira til samfunnsutvalet under politikk.

Årsmøte 2014 - Ørsta Frivilligsentral

Onsdag 9.april, klokka 14.00 i Levekårsutvalet

Folkemøte og open dag

Ørsta kommunen inviterer til folkemøte og open dag i samband med kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda.

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir