ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


Terrortrussel mot Norge

”Sett i lys av Justis- og beredskapsdepartementet si orientering om terrortrussel i går, har Ørsta kommune gått igjennom våre kriseplanar. Fokus har spesielt vore på utfordringar knytt til ferieavvikling og fråver i samband med dette. Vår konklusjon er at kommunen sin beredskap er godt teken i vare også no i ferien. Ved behov vil også nøkkelpersonell som er på ferie verte varsla og kalla heim for å ta del i kriseleiinga.

Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - høyring

Regional konsekvensutgreiing for dei aktuelle tomtene for nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal er lagt ut på høyring.

Telefonnummer til barnevernet i sommar

Redusert opningstid ved Servicekontoret

Servicekontoret og sentralbordet ved Ørsta kommune vil ha redusert opningstid i veke 31 (28.07 – 01.08).
Vi har då ope frå 10.00 – 14.00.

Naturfestivalen 26. juli - 3. august 2014

Naturen vår utfordrar turfolk sommar som vinter, og har gjort det i mange generasjonar. Sunnmørsalpane med sine spektakulære tindar og fjellformasjonar skil seg frå andre område.
Fjordane våre er uendeleg vakre og ville. Dei siste åtte åra har det vore arrangert Naturfestival i desse omgjevnadane
.

Støtte til merking og skilting av turruter i Ørsta !

Ørsta kommune ønskjer å informere lag og organisasjonar om at dei kan få økonomisk støtte til å merke og skilte turruter i friluftsområde i samsvar med nyleg utarbeidd retningsline. Kommunen kan dekke kostnadane etter søknad. Tilrettelegging for friluftsliv er ei viktig folkehelsesatsing, og i dette arbeidet ønskjer kommunen eit samarbeid med lag og organisasjonar.

Kommunal planstrategi 2014-2018 - revisjon

Ørsta kommunestyre vedtok 19.06.2014 kommunal planstrategi 2014-2018, jf. plan- og bygningslova § 10-1.

E39 Lianeset - Liadal

Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 10.06.2014 gjort vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for E39 Lianeset - Liadal ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir