ØRSTA NÆRINGSKONTOR

VERT MEDLEM!

Som medlem i Ørsta Næringskontor får du fleire fordelar.

HOPPID

STARTE FIRMA?

Hoppid.no er ei fyrstelineteneste for nyetablerarar. Hoppid.no tenesta blir levert av Ørsta Næringskontor og Ørsta landbrukskontor.


BA Gruppa Ørsta Volda organiserer dei fleste i bygg- og anleggsbransjen i kommunane. BA gruppa arrangerer relevante kurs og fagsamlingar for medlemsbedriftene og andre interesserte.

Leiar i BA Gruppa Ørsta Volda er Einar Holsvik.

Ørsta er det største handelssenteret på Søre Sunnmøre.
Ønskjer du å starte butikk eller anna handelsverksemd? Kontakt Ørsta Næringskontor:

Kontortida er 08:00-16:00 måndag til og med fredag.

Kontaktperson:
Odd Magne Vinjevoll
Dagleg leiar
e-post: omv@orsta-nk.no

Mobil 906 15 145

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn arbeider for betra flytilbod på Hovden lufthamn, og er høyringsinstans i høve Møre & Romsdal fylkeskommune sin luftfartsstrategi. Utviklingsforumet held elles jamnleg møter med operatøren Widerøe og flyplasseigar Avinor i høve utviklinga av Hovden lufthamn.

Utviklingsforum – Hovden Lufthamn har ei arbeidsgruppe beståande av:

Arild Iversen – ordførar i Volda
Rune Hovde – ordførar i Ørsta
Stig Remøy - Olympic Shipping
Richard Grov - Hotell Alexandria
Terje Høybakk – dagleg leiar Maritim Forening Søre Sunnmøre
Svein Gjelseth - Utviklingsnavigatør Vanylven Utviklingsforum
Odd Magne Vinjevoll – dagleg leiar Ørsta Næringskontor, og sekretær for Utviklingsforumet

Kontaktpunktet er ein organisasjon som skal skape arena for samhandling mellom offentleg og privat næring og tenesteproduksjon i Volda og Ørsta. Næringskontoret i Ørsta og Næringsavdelinga i Volda kommune er sekretariat for Kontaktpunktet.

Ansvarleg for Kontaktpunktet er:
Geir Boska

Ørsta Næringskontor er sekretæriat for Fefast AS.

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

Les meir om Fefast her: www.fefast.no


Urke - detaljreguleringsplan for fritidsbustadar og fritids/turistføremål på gnr/bnr 121/6 og 7

Budsjett 2015 - Endringar frå førre utgave.

Endringar frå førre utgave.

Innkalling og sakliste til levekårsutvalet 29.10.2014

På grunn av omlegging til nytt program for innsyn får vi ikkje lagt ut saklista på sin vande plass.
Lenke: Innkalling og sakliste til levekårsutvalet

Privat planarbeid - varsel om oppstart av planarbeid for bustader ved Vikeelva

Per Mulvik AS, varslar på vegne av Din Bolig AS om oppstart av detaljreguleringsplan for bustader ved Vikeelva gnr/bnr 14/711 og 14/272

Ny 132 kV kraftleidning Tussa —Ørsta. Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til møte 23.10.2014

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke konsesjonssøknad frå Mørenett AS om å byggje ein ny 132 kV kraftleidning mellom Tussa og Ørsta transformatorstasjon (Hovdenakk). Den omsøkte 132 kV-leidningen vil vere i underkant av 20 km lang og skal erstatte dagens to 66 kV-leidningar på same strekning. Mørenett AS søkjer ôg om å utvide transformatorstasjonen på Bjørke.

Informasjon til bøsseberarane

Takk til alle som har meldt seg som bøsseberar i Ørsta.

Sakliste kommunestyret torsdag 16. oktober 2014

På grunn av omlegging til nytt program for innsyn får vi ikkje lagt ut saklista på sin vande plass. Du finn den i lenka under.

Pressemelding frå statens vegvesen: Fv. 70 Ytstenesbrua opnar 6. oktober

To månader med nærare 6 mil omkøyringsveg er over. Måndag 6. oktober klokka 10 opnar Ytstenesbrua, på vegen inn til Store Standal, for trafikk igjen.

NÆRINGSKONFERANSEN 2015

NATURFESTIVALEN -SAUDEHORNET RETT OPP - 2014

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2014

Ørsta Næringskontor inviterar saman med SpareBank 1 Søre Sunnmøre til årets

Les meir